Knowledgeข้อควรรู้เอกสารทั่วไปในการยื่นขอทำวีซ่าประเภทต่างๆ

image

วีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารประกอบการยื่นขอทำวีซ่า ได้แก่

 • หนังสือเดินทาง / Passport
 • ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจนพร้อมเซ็นชื่อ) / Application Form
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน / Photo
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร ( สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง 15 ปี หรือยังไม่มี บัตรประชาชน ) / Identity card or Birth Certificate
 • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล / Certificate of Name Chang or Certificate of Lastname
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ( หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน ) / Resident Registration
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า / Certificate Marriage or Certificate of Divorce
 • กรณีคู่สมรสไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรด้วยให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย
 • เอกสารการทำงาน หรือเอกสารทางธุระกิจ / Certificate of employee or Certificate of Commercial Registration
 • เอกสารทางการเงิน / Financial Evidence
 • หนังสือเชิญ / Invitation Letter
image

วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียน / มีผู้เชิญ

เอกสารประกอบการยื่นขอทำวีซ่า ได้แก่

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมเซ็นชื่อ)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง 15 ปี หรือยังไม่มีบัตรประชาชน)
 • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน)
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ขอสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส

ในกรณีที่ผู้ที่จะเดินทางที่มีคนเชิญหรือมีแฟนเป็นชาวต่างชาติต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • จดหมายเชิญ
 • พาสปอร์ตถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีการเดินทาง
 • เอกสารด้านการงาน
image

วีซ่า คู่หมั้น(Fiancee) วีซ่าแต่งงาน(Spouse)วีซ่าถาวร(Settlement)ติดตามคู่สมรส K-1/K-3 IR1 or Cr1 อเมริกา การันตีวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นขอทำวีซ่า ได้แก่

 • การขอใบรับรองโสด
 • การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย ด่วน1วัน
 • การเรียนภาษาก่อนขอวีซ่า ในบางประเทศ
 • การยื่นขอวีซ่าแต่งงาน แบบเร่งด่วน
 • การเตรียมเอกสารทั้งคู่
 • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ของผู้ขอวีซ่า
 • การตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากร
 • การยื่นขอวีซ่าให้บุตรติดตามไปด้วย
 • ผู้ที่เคยถูกปฎิเสธวีซ่าชนิดอื่นมาก่อนแล้วจะขอวีซ่าคู่หมั้น หรือ วีซ่าถาวรหรือการยื่นอุทธรณ์

รับปรึกษาติดตามวีซ่าคู่หมั้น แต่งงาน ที่ยื่นเข้าไปที่สถานทูตแล้ว ที่ยังไม่ได้รับพิจารณาหรือรอเป็นเวลานาน ติดตามขั้นตอนการดำเนินการ

image

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ แบบเร่งด่วน

เอกสารประกอบการยื่นขอทำวีซ่า ได้แก่

 • การกรอกฟอร์มขอใบรับรองโสด จากสถานทูต
 • การแปลเอกสารใบรับรองโสดและการประทับตรารับรองจากกระทรวงฯหรือสถานทูต
 • เอกสารการที่ใช้ขอจดทะเบียนสมรสของคนไทยและชาวต่างชาติ
 • การจดทะเบียนสมรส ที่ สำนักงานเขต หรืออำเภอ
 • แปลเอกสารทุกภาษา รับรองสถานทูตและกระทรวงฯ แบบด่วน 1 วัน
 • จำหน่าย จองตั่วเครื่องบิน ทุกสายการบิน
 • ประกันภัย การเดินทาง ราคาพิเศษ
 • กรอกฟอร์ม วีซ่า ทุกประเทศ เริ่มต้น 500 ++
 • จองคิว สัมภาษณ์ วีซ่าทุกประเทศ
 • รับยื่นวีซ่า ทุกสถานทูต
 • ต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ NON-O NON-B Work Permit Ed Married Retirement วีซ่าระยะยาว 30 วัน 90 วัน
 • ประกัน
 • จองตั๋ว
 • จองโรงแรม
 • วีซ่าด่วน
 • ใบCID
 • นัดตรวจสุขภาพพร้อมฟรอมโดยแพทย์ของสถานทูต

หากท่านมีความสนใจในบริการด้านวีซ่าทุกประเภท สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำแนะนำได้ที่

+668-5152-6807 , +668-8424-4366 LINE ID : visathai

สาขากรุงเทพ 443/ ถนนลาดพร้าว 107(หน้ามหาวิทยาลัยรัตนะบัญฑิต) , แขวงคลองจั่น , เขตคลองจั่น , กทม. 10240
สาขาพัทยา บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ซ.บัวขาว พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

Speak english pls call 0926516969

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
facebook.com/visagointer
twitter.com/visagointer